Blog

22 december 2014

Zorgen Westfriese sportclubs om ledenbehoud en werving

Campagnebeeld van Bloso België

Campagnebeeld van Bloso België

Meer dan de helft van de sportverenigingen in West-Friesland maakt zich ernstig zorgen over de toekomst. In een door de Westfriese Sportverkiezingen en Sportservice West-Friesland uitgevoerd representatief onderzoek blijkt dat 54% van de Westfriese sportverenigingen ledenbehoud en ledenwerving als het grootste knelpunt van dit moment beschouwt. Bij 40% is inmiddels sprake van een sterke tot zeer sterke daling van het aantal leden, iets meer dan 20% geeft aan dat ze nog een lichte groei doormaken. Eén op de vijf clubs is hoopvol in de verwachting op lichte groei.

Landelijk beeld NOC*NSF

Die cijfers komen overeen met het landelijk beeld. In een begin december gepresenteerd onderzoek van de sportkoepel NOC*NSF is vastgesteld dat het aantal leden van sportverenigingen met 1,2% is teruggelopen. Datzelfde geldt voor het aantal sportclubs in Nederland, dat te maken heeft met de gevolgen van de recessie en de vergrijzing. Ook overeenkomstig het landelijk beeld zegt liefst 90% van de Westfriese clubs dat ze een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en vinden  dat ze in hun beleid een bijdrage moeten leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk en directe omgeving.

Congres

De uitkomsten van de enquête zijn voor de Westfriese Sportverkiezingen en Sportservice West-Friesland aanleiding om voorafgaand aan het gala van de jaarlijkse verkiezingen van sportman, sportvrouw, sportploeg, coach en talent van het jaar, op zondag 12 januari in schouwburg Het Park in Hoorn, een aan dit thema gewijd congres te houden.  Sprekers van naam zullen daar reageren op de cijfers en spreken over de mogelijkheden om de vitaliteit van sportclubs in het algemeen te verbeteren.

Gezond

Waar jarenlang de zwakke financiële positie en het vrijwilligerstekort de meeste sportverenigingen in hun voortbestaan hinderden zegt nu nog geen 9% van de ondervraagde clubs dat er sprake is van een zorgwekkend economisch bestaan. Bijna 50% geeft aan gezond te zijn, 9% zelfs zeer gezond. Slechts 12% van de clubs heeft op dit moment met een vrijwilligerstekort te maken, 34% heeft genoeg vrijwilligers in huis en is niet op zoek naar aanvulling, bijna 60% heeft vrijwilligers genoeg maar blijft evengoed zoeken naar meer menskracht in de organisatie.

Ledenaantallen

De grootste ledenaantallen bij de Westfriese sportverenigingen komen uit de leeftijdscategorie tot 12 jaar, de minste uit de groep van 12 tot 18-jarigen. Zij zijn in het totale ledenbestand  inmiddels gepasseerd door de 60-plussers, hetgeen ongetwijfeld wordt beïnvloed door de vergrijzing en de belangstelling die zich in deze categorie voordoet bij de aloude en nieuwe(re) denksporten.

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Op de vraag of Sportverenigingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben zegt slechts  2% ‘nee’.  Ook maar 8% vindt dat het niet aan de sportclub is om mensen tot meer bewegen aan te zetten, 24% meent dat de verenigingen geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen in de strijd tegen overgewicht. 42% van de clubs beschouwen het als hun taak om het alcoholbeleid te handhaven en het meest unaniem zijn de Westfriese sportverenigingen in het nastreven van Sportiviteit en Respect. 98% neemt dat uitermate serieus in zijn beleid.

Accommodatie

Iets minder dan 50% van de clubs in West-Friesland is tevreden met zijn accommodatie, dat betekent dat iets meer dan 50% dat niet is. 88% van de clubs vinden dat zij een plek moeten bieden waar  mensen zich direct kunnen inzetten voor hun omgeving. 37% vindt dat ze langdurig werklozen de kans moet bieden om zich bij de organisatie aan te sluiten, 66% vindt dat professionals en vrijwilligers meer gebruik moeten maken van de faciliteiten die de sportvereniging biedt en 45% vindt dat sportverenigingen ook niet-leden in de wijk met een laagdrempelig sport- en beweegaanbod aan zich kan binden.

Aanmelden voor congres, met lunch, kan via website www.westfriesesportverkiezing.nl

Nieuws , , ,
About WFSgala